Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
Наказ від 08.07.2013 № 304 "Про Міжвідомчу робочу групу при Міністерстві екології та природних ресурсів щодо збереження хижих тварин"

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

  8.07.2013                     Київ                              № 304

 

 

 

Про Міжвідомчу робочу групу при
Міністерстві екології та природних ресурсів
щодо збереження хижих тварин

 

З метою виконання рекомендацій № 74 (1999), 82 (2000), 100 (2003), 115 (2005), 137 (2008) Постійного комітету Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних середовищ існування в Європі, які стосуються заходів збереження хижих тварин, статті 4 Рамкової Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та посилення охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України

НАКАЗУЮ:

1.Утворити Міжвідомчу робочу групу при Міністерстві екології та природних ресурсів щодо збереження хижих тварин та затвердити її склад, що додається.

2.Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу при Міністерстві екології та природних ресурсів щодо збереження хижих тварин, що додається.

3.Голові Міжвідомчої робочої групи при Міністерстві екології та природних ресурсів щодо збереження хижих тварин надати право вносити зміни до її складу.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сушка О.В.

 

Міністр                                                                                            О.А. Проскуряков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства екології
та природних ресурсів України
від 08.07. 2013 р. № 304

 

 

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи при Міністерстві екології та природних ресурсів України щодо збереження хижих тварин

 

Томахін Михайло Лоранович
директор Департаменту охорони природних ресурсів, Голова робочої групи
Шквиря Марина Геннадіївна
кандидат біологічних наук, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, м. Київ, секретар Робочої групи (за згодою)
Члени Робочої групи:
 
Борейко Володимир Євгенович
директор Київського еколого-культурного центру, м. Київ (за згодою)
Делеган Іван Васильович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного лісотехнічного університету України (за згодою)
Дикий Ігор Васильович
кандидат біологічних наук доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів (за згодою)
Домашлінець Володимир Григорович
кандидат біологічних наук, начальник відділу охорони тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів
Жила Сергій Миколайович
директор Поліського заповідника, Житомирська область (за згодою)
Загороднюк Ігор Володимирович
кандидат біологічних наук, завідувач Лабораторії екології тварин та біогеографії та доцент кафедри екології та садово-паркового мистецтва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Луганськ (за згодою)
Колесніков Михайло Олександрович
асистент кафедри екології та садово-паркового мистецтва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Луганськ (за згодою)
Лущак Михайло Миколайович
керівник обласної організації УТМР в Івано-Франківській області (за згодою)
Марунчин Андрій Андрійович
кандидат ветеринарних наук, м. Київ               (за згодою)
Орлов Костянтин Генамінович
заступник директора по зоочастині Київського зоопарку, м. Київ (за згодою)
Парнікоза Іван Юрійович
кандидат біологічних наук, заступник командиру Дружини охорони природи "Зелене майбутнє", м. Київ (за згодою)
Полянська Катерина Валентинівна
член Національного екологічного центру, м. Київ (за згодою)
Роженко Микола Васильович
кандидат біологічних наук, Одеський національний університет, м. Одеса (за згодою)
Сагайдак Андрій Васильович
директор РЛП Межирічинський, Чернігівська область (за згодою)
Трунова Марія Степанівна
віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України, м. Ужгород (за згодою)
Хоєцький Павло Богданович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісництва Національного лісотехнічного університету України, м. Київ (за згодою)

 

 

Директор Департаменту
охорони природних ресурсів                                                                                                      М.Л. Томахін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства екології
та природних ресурсів України
від 08.07. 2013 р. № 304

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу при Міністерстві екології та природних ресурсівУкраїни щодо збереження хижих тварин

 

1.Міжвідомча робоча група при Міністерстві екології та природних ресурсів щодо збереження хижих тварин (далі — МРГ) є консультативно-дорадчим органом, який утворено при Мінприроди в рамках виконання Бернської конвенції з метою підвищення ефективності охорони та раціонального використання хижих тварин України.

2.МРГ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань охорони навколишнього природного середовища, в тому числі міжнародних договорів, Стороною яких є Україна.

3.Основними завданнями МРГ є:

підготовка та подання до Мінприроди пропозицій щодо заходів у сфері менеджменту популяцій хижих тварин України: обліків чисельності, збереження їх осередків розмноження, міграційних шляхів, реабілітації хижих тварин, зниження рівня конфлікту з людиною тощо;

складання та ведення переліку ключових осередків розмноження різних територіальних угруповань;

надання консультаційної допомоги Мінприроди щодо дотримання положень та вимог національного законодавства України, конвенцій та угод, підписаних та ратифікованих Україною щодо охорони та збереження хижих тварин України;

підготовка обґрунтувань та надання експертних оцінок щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою збереження хижих тварин, а також щодо розробки законопроектів у сфері лісомисливського господарства;

сприяння в межах компетенції міжрегіональному та транскордонному науковому співробітництву у галузі охорони та збереження хижих тварин.

4.МРГ утворюється у складі голови, секретаря та членів МРГ. Склад МРГ, що затверджується Мінприроди, формується з провідних фахівців з дослідження та збереження хижих тварин України (працівники організацій з науки, освіти та охорони навколишнього середовища, які мають наукові публікації з досліджень та охорони хижих тварин).

5.Роботу МРГ організовує голова МРГ. Основною формою роботи МРГ є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання МРГ скликається за рішенням голови або половини членів МРГ.

6.Плани роботи МРГ на рік формуються її секретарем на основі пропозицій членів МРГ. Проект плану роботи МРГ на наступний рік розглядається на останньому в поточному році засіданні МРГ. На основі плану МРГ на рік розробляється порядок денний чергових засідань МРГ, який доводиться до відома всіх членів МРГ.

7.Для розгляду найбільш складних і важливих питань проводяться розширені засідання МРГ.

На розширені засідання можуть запрошуватися представники центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Мінприроди, наукових установ і організацій тощо, що не є членами МРГ, але мають відношення до питань, що виносяться на розгляд МРГ.

Запрошені особи можуть брати участь в обговоренні питань, включених до порядку денного засідань МРГ.

8.Кожне рішення МРГ оформлюється протоколом, який підписується секретарем і затверджується головою МРГ. Копія протоколу надсилається Мінприроди та членам МРГ. Усі матеріали стосовно роботи МРГ зберігаються у секретаря МРГ.

9.Рішення МРГ приймаються відкритим голосуванням. Рішення МРГ є правомочним, якщо воно прийняте більш як половиною складу присутніх на засіданні.

10.Підсумки роботи МРГ за рік оформлюються у вигляді звіту, який доповідає Секретар на останньому засіданні у поточному році. Після розгляду та ухвалення МРГ звіт підписується головою МРГ та надсилається до Мінприроди в термін до 31 січня року наступного за звітним.

11.МРГ має право:

надавати інформацію щодо проблем охорони та раціонального використання хижих тварину різних регіонах України до Мінприроди для її подальшого врахування під час планування першочергових та довгострокових програм з менеджменту популяцій хижих тварин;

вносити пропозиції щодо змін до переліку ключових осередків розмноження хижих тварин;

вносити пропозиції щодо зміни охоронного статусу хижих тварин;

вносити пропозиції та брати участь в межах компетенції у розробці нормативно-правових актів, що стосуються охорони та раціонального використання хижих тварин України;

організовувати в межах компетенції методичні і навчальні семінари та інші заходи.

12.Обов’язки членів МРГ:

12.1.Голова МРГ здійснює керівництво діяльністю МРГ, головує на її засіданнях, затверджує план роботи МРГ на рік, порядок денний чергових засідань МРГ та протоколи її засідань.

Голова МРГ здійснює моніторинг виконання прийнятих МРГ рішень.

12.2.Секретар МРГ:

формує плани роботи МРГ;

не пізніше як за 5 робочих днів до запланованої дати проведення засідання МРГ, готує порядок денний та доводить його до відома кожного члена МРГ, координує підготовку матеріалів до розгляду МРГ;

організовує підготовку і проведення засідань МРГ, готує протоколи її засідань та підписує їх;

вносить пропозиції Голові МРГ щодо проведення розширених засідань, пропонує до запрошення на них представників центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Мінприроди, наукових установ і організацій.

 

 

Директор Департаменту
охорони природних ресурсів                                                                                                    М.Л. Томахін
Back to top