Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_WEDNESDAY, 21 YT_AUGUST 2019
ІНФОРМАЦІЯ про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів України у 2014 році

Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів, мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

Основними завданнями Міністерства екології та природних ресурсів України є:

1) формування державної політики у сферах:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату і адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та у межах своєї компетенції радіаційну безпеку, охорону та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі, здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і генетичної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї та реалізація у межах компетенції державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

3) участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» з урахуванням змін, внесених законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерству екології
та природних ресурсів України затверджено бюджетні призначення в
обсязі 4 673,3 млн. грн., у тому числі: за загальним фондом – 2 173,0 млн. грн., за спеціальним фондом – 2 500,3 млн. гривень.

У межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять три бюджетні програми.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне
керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів»
Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 29,3 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 19,7 млн. гривень.

Протягом року розглянуто 68 законопроектів, отримано та опрацьовано 56 164 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 483 звіти фінансово-господарської діяльності установ організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 «Прикладні наукові
та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів»
Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 8,9 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 5,3 млн. грн.
за спеціальним фондом – 3,6 млн. гривень.

У 2014 році завершено 28 наукових розробок та досліджень, за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у сфері охорони навколишнього природного середовища.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 11,4 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 8,6 млн. грн.
за спеціальним фондом – 2,8 млн. гривень.

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у звітному періоді
за загальним та спеціальним фондами, становила 3206 осіб.

У 2014 році завершено 18 науково – дослідних робіт.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 209,2 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 96,1 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, в 45 установах, з них 4 установи розташовані на території Автономної Республіки Крим, що відносяться до сфери управління Мінприроди площею 1065,3 тис. га., з них 13 тис. га. розташовані на території Автономної Республіки Крим. На існуючих територіях природно-заповідного фонду збережено 244 види рослин і 164 види тварин, занесених до Червоної книги України.

Також, за рахунок коштів вказаної бюджетної програми було частково виконано ряд заходів за наступними напрямами, а саме: забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; забезпечення природно-заповідного фонду; забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських внесків); охорона і раціональне використання водних ресурсів.

Крім цього, кошти були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості за природоохоронними заходами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» Міністерством екології та природних ресурсів України використано за спеціальним фондом кошти у сумі 1,1 млн. гривень.

За напрямом «Забезпечення створення і функціонування національних природних парків, природних та біосферних заповідників, ботанічних садів» частково виконано природоохоронний захід «Забезпечення функціонування НПП «Синевир» в частині виконання робіт по технічному нагляду, будівництву фундаменту, стін та часткового улаштування покрівлі реабілітаційного центру для бурого ведмедя у сумі 667,7 тис. гривень.

За напрямом «Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів» частково виконано природоохоронний захід «Будівництво полігону твердих відходів № 3
на землях Сонячної селищної ради, Запорізького району, Запорізької області»
в частині підготовки основи для улаштування протифільтраційного екрану полігону площею 4500 кв. м. та улаштування протифільтраційного екрану площею 4859,81 кв. м., та захисного шару з суглинку об’ємом 3774 куб. м.
у сумі 450,0 тис. гривень

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 12,9 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 5,3 млн. гривень.

Протягом року видано, переоформлено та продовжено 677 спеціальних дозволів, проведено 594 перевірки при видобуванні корисних копалин та 128 перевірок надрокористування при геологічному вивченні, опрацьовано 19845 шт. вхідної кореспонденції.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сум  90,4 млн. гривень.

За рахунок вказаних коштів підготовлено 1 нафтогазоносний об’єкт площею близько 6 кв. км. з перспективними ресурсами 1 млн. тонн умовного палива, отримано прирости запасів і ресурсів інших 7 видів корисних копалин.

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 92,6 млн. гривень.

Протягом року проведено 48 266 інспекційних перевірок, стягнуто штрафів на суму 8 278,9 тис. грн., стягнуто коштів на суму 62 990,6  тис. грн.
за пред’явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, проведено радіологічний контроль 272 818,9 тис. тонн вантажу та екологічний
контроль 23 929,4 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 26 304 шт. кореспонденції (доручень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2405020 «Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за спеціальним фондом у сумі 5,5 млн. гривень.

За кошти, спрямовані із спеціального фонду державного бюджету, у 2014 році Державною екологічною інспекцією України було частково погашено кредиторську заборгованість.

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 «Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 0,6 млн. гривень.

Протягом року проведено 12 засідань Національної комісії з радіаційного захисту населення України, опрацьовано 100 од. вхідної кореспонденції та напрацьовано 40 рекомендацій.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 «Керівництво та управління у сфері водного господарства» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 9,8 млн. гривень.

Мета програми – забезпечення управління водними ресурсами та функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.

У межах реалізації програми Держводагентством здійснювалась організація роботи 247 водогосподарських підприємств, установ та організацій (з них АР Крим – 22) із загальною чисельністю 32449 працівників (з них АР Крим – 4479).

Реалізація бюджетної програми здійснювалась відповідно до
Водного кодексу України, Закону України від 14 січня 2000 року № 1389
«Про меліорацію земель», постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393/2014 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України».

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 «Прикладні наукові
та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства»
Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 0,08 млн. гривень.

Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснювалося у 5 наукових установах, якими протягом року забезпечено виконання 6 науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства» Міністерством екології
та природних ресурсів України використано кошти, спрямовані на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку слухачів у Державному інституті управління і економіки водних ресурсів, у сумі 3,8 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 2,6 млн. гривень.

Протягом 2014 року в інституті підвищили кваліфікацію 2483 працівників водогосподарської галузі, було проведено 12 короткострокових семінарів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 1 839,3 млн. грн., у тому числі за загальним
фондом – 971,8 млн. гривень, за спеціальним – 867,5 млн. гривень.

Основною метою цієї бюджетної програми є забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях. Крім того, за рахунок коштів програми виконувався комплекс заходів щодо забезпечення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, водойм у зонах впливу атомних електростанцій, поверхневих вод у прикордонних зонах, місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання. Також виконувались завдання зі збору інформації про стан забезпечення обліку використання вод та контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів, складання щорічників водокористування та паспортів малих річок, виконання міжнародних угод щодо співробітництва на транскордонних водних об’єктах та управління водними ресурсами.

За рахунок цих коштів у 2014 році було підготовлено до поливу зрошувані землі на площі 687,3 тис. га, забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі 1809356,4 тис. куб. м., здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму на площі 2810,7 тис. га., проведено моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 4801,4 тис. га.

З метою запобігання затопленню територій перекачано насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ 1056737,0 тис. куб. м води.

За рахунок коштів програми виконано 98184 вимірювань показників якості води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та оперативно приймались управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод.

Виготовлено 28 щорічників водокористування по басейнах річок України.

Здійснювалась оперативна оптимізація режиму експлуатації каскаду дніпровських водосховищ при їх підготовці до пропуску повені, а також у стаціонарному режимі.

Забезпечено виконання зобов’язань України в межах реалізації співробітництва на прикордонних водах. У рамках міжнародної співпраці організовано 26 міжнародних зустрічей з питань співробітництва на прикордонних водах.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» Міністерством екології та природних ресурсів України використано за спеціальним фондом кошти у сумі 35,5 млн. гривень.

Програма спрямована на реалізацію Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24.05.2012 № 4836-VI, а саме на захист від шкідливої дії вод території
та населення Закарпатської області.

Кінцевою метою програми є здійснення заходів для запобігання та ліквідації шкідливої дії вод, які передбачають комплексний підхід до будівництва захисних споруд, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів; зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь унаслідок повеней і паводків; створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури населених пунктів; екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до довкілля; удосконалення служби протипаводкового захисту, включаючи експлуатацію захисних гідротехнічних споруд.

За рахунок вказаних коштів було здійснено ряд протипаводкових заходів, зокрема побудовано та реконструйовано 0,3 км. захисних дамб, здійснено берегоукріплення довжиною 1,2 км., розчищено 4,9 км русел річок,
захищено від паводків 9 населених пунктів, 161 садибу та 0,3 тис. га. сільськогосподарських угідь.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407130 «Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 312,1 млн. гривень.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408010 «Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 5,6 млн. гривень.

Протягом року розглянуто та опрацьовано 5,1 тис. од. кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян).

За бюджетною програмою по КПКВК 2408040 «Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 50,1 млн. гривень.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 1,4 млн. гривень.

Контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції в найбільш забруднених районах у 2014 році здійснювали 43 спеціалістів – радіоекологів у 503 населених пунктах зони гарантованого добровільного відселення Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Спеціалістами радіологами за звітний період відібрано і перевірено 34980 проб, з них 2,15 % проб мали перевищення допустимих рівнів забруднення радіоцезієм, в тому числі: молоко м’ясо і найчастіше лісові гриби та ягоди.

Радіоекологами надано 3710 консультацій населенню, проведено 3 семінари, взято участь у нарадах, сесіях районних та сільських рад, опубліковано статті на Чорнобильську тематику в районних газетах.

Для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов’язкового) відселення у Житомирській області внаслідок лісових пожеж, Народицькою районною спеціалізованою станцією
по догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) проводяться заходи щодо оновлення мінералізованих смуг навколо полишених населених пунктів, підкошування трав та забезпечення належного санітарно – екологічному стану 15824 гектари небезпечних за радіаційним фактором землях.

Роботи в першу чергу виконувались на територіях прилеглих до лісів, вздовж магістральних доріг та окремих відселених сіл, в яких і на сьогодні проживають його колишні мешканці похилого віку та само-поселенці,
де високорослий травостій та необережне поводження з вогнем можуть призвести та пожеж з великими негативними наслідками.

У 2014 році Народицькою станцією було створено та поновлено 88,95 км. протипожежних мінералізованих смуг, загальною площею 224,9 га., проведено протипожежне підкошування високорослого травостою на 40,3 га., відпрацьовано на гасінні пожеж ранньовесняний період 5 тракторогодин та створено при цьому 8,7 км. протипожежних локалізаційних смуг.

Для кваліфікованого виконання завдань з радіологічного захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, діє система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань радіаційної безпеки населення. За 2014 рік в Українському радіологічному учбовому центрі підвищили кваліфікацію 22 фахівця та пройшли атестацію 15 фахівців, які працюють у сфері радіаційного контролю. Протягом року УРУЦ проводилася навчально-методична робота по перегляду і оновленню нормативних документів, що визначають порядок проведення атестації, та залікової бази комп’ютерної системи атестації.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408080 «Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 2,8 млн. гривень.

Протягом звітного року було виконано 15 робіт: 8 науково – дослідних робіт (із них 3 – завершені, 5 – перехідні) та 7 науково-практичних заходів з впровадження і збереження етнокультурної спадщини.

Проведено 6 тематичних експедицій (4 етнографічні та 2 археологічні), під час яких за окремими тематичними напрямками зібрано польові матеріали
з традиційної культури мешканців 62 постраждалих від Чорнобильської катастрофи сіл, а також продовжено археологічні розкопки на городищі літописного міста Чорнобиля.

У результаті польових досліджень утворено 160 годин аудіозаписів та 8,5 годин відеозаписів (в яких зафіксовано інформацію про традиційні народні обряди і вірування мешканців Середнього Полісся), відзнято 1600 фотографій, зібрано 267 предметів музейного значення. На території середньовічного Чорнобиля виявлено 10 археологічних об’єктів давньоруського часу та понад 10 тис. артефактів (фрагменти кераміки ХІІ – ХІІІ ст., металеві, скляні, кістяні та кам’яні вироби), а також велику кількість остеологічних решток. Неподалік від Чорнобиля (в районі відселеного села Лелів) знайдено залишки оборонних валів давнього городища (яке, очевидно, сягає часів раннього заліза).

У плані впровадження результатів наукових досліджень завершено довидавничу підготовку музично-етнографічного збірника «Музичний фольклор Київського Полісся. Ч. 1» та підготовано видання книги «Ілюстрований словник будівельної лексики Середнього Полісся» (15 друк. арк.), розроблено концепцію та відібрано матеріали до постійно діючої виставкової експозиції пам’яток народної культури Чорнобильського Полісся. На базі ДНЦЗКСТК проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Дослідження і збереження традиційної культури Полісся (1994 – 2014 рр.): здобутки й перспектив», у якій взяло участь понад 60 науковців з України та Білорусі і яка стала своєрідним підсумком 20-річної дослідницької роботи на території, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Протягом 2014 року опубліковано 42 наукові статті, а також позапланово підготовано й проведено фотовиставку у м. Чорнобилі «Пам’ять про зранений край» (приурочену до 28-х роковин Чорнобильської катастрофи) та взято участь у створенні виставкової експозиції серпанкового одягу, що проходила в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ).

За бюджетною програмою по КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 50,2 млн. гривень, у тому числі за загальним фондом – у сумі 3,81 млн. гривень.

За звітний період спецкомбінатами ДК «УкрДО «Радон» прийнято на тимчасове зберігання 83,4 тонн радіоактивних відходів; дезактивовано 13,2 тонн спецодягу та засобів індивідуального захисту; персоналом ДК «УкрДО «Радон» взято участь у ліквідації 25 радіаційних аварій на території України, пов’язаних з виявленням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

Відповідно до заходів, передбачених планом робіт з локалізації радіаційної аварії на Київському ДМСК УкрДО «Радон», в умовах відсутності фінансування, усі зусилля у 2014 році було спрямовано на ліквідацію джерела забруднення – забрудненої тритієм води, що відповідає принципу ядерної та радіаційної безпеки в аварійній ситуації. Роботи у рамках ІІІ етапу за «Програмою проведення робіт з оцінки наявності вільної води в сховищах № 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК» виконані в повному обсязі. Так, на сьогодні завершено відкачування всієї води зі сховищ, загалом протягом 2010-2013 років було відкачано з відсіків сховищ 38,8 тис. літрів забрудненої води активністю 7,2 х 109 Бк, що є першою і обов’язковою умовою для вилучення радіоактивних відходів із сховищ, оскільки на захоронення повинні надходити лише тверді відходи, що є наступним етапом робіт з ліквідації аварії; розроблено концепцію та технологію вилучення РАВ з аварійних сховищ та проект накриття над аварійними сховищами ТРВ № 5, 6, 7 ПЗРВ. Проект з мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах РАВ № 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК на навколишнє середовище отримав позитивний висновок ДНТЦ ЯРБ України № 4-16/77-95 від 25.11.2014 р. Завершується коригування проекту у відповідності з зауваженнями Держбудекспертизи.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 181,7 млн. гривень, у тому числі за загальним фондом – у сумі 15,5 млн. гривень. Недофінансування склало 27,9 млн. гривень за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

Протягом року проводився радіаційно-екологічний моніторинг, що передбачав визначення концентрації радіонуклідів у повітрі, поверхневих, підземних, питних та стічних водах, донних відкладеннях водойм, ґрунті, а також радіаційно – дозиметричний контроль на КДП зони відчуження, при дезактивації техніки, обладнання та матеріалів, при захороненні РАВ на ПЗРВ «Буряківка», у місцях проживання персоналу, в адміністративно-виробничих приміщеннях. За звітний період згідно з регламентом відібрано 38941 проб (100,0 % плану).

Лісогосподарські заходи передбачали охорону лісів від пожеж, шкідників, хвороб та лісопорушень, а також створення нових лісових насаджень для використання їх захисних функцій із зменшення обсягу виносу радіонуклідів за межі зони відчуження. На площі в 512,2 га. були проведені рубки формування і оздоровлення лісів, загальним обсягом у 38,5 тис. м3 (113,2 % плану). Виконані роботи щодо догляду за мінералізованими
смугами та протипожежними розривами в лісах (3700 км.), а також лісовідновлювальні заходи (400,0 га.).

Водоохоронні заходи було спрямовано на експлуатацію і технічне обслуговування водоохоронних споруд лівого та правого берегів річки Прип’ять, меліоративних систем, контрольно-спостережних свердловин, насосних станцій, водпостів, а також проведення контрольних оглядів свердловин водопониження дренажної завіси става-охолоджувача, берегового відсікаючого дренажу м. Прип’ять і контрольно-спостережних свердловин
зони відчуження.

Виконано роботи з транспортування радіоактивних відходів – 4800,1 м3.

На пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) проводилось обстеження траншей і буртів за результатами якого узгоджено з Держатомрегулювання України технічні рішення щодо ліквідації найбільш небезпечних траншей і буртів. У першу чергу радіоактивні відходи ліквідовані з траншей Т 107, Т 108 ПТЛРВ «Нова Будбаза» та траншей Т-1, Т-2, Т-3 ПТЛРВ «Нафтобаза» і захороненні у ПЗРВ «Буряківка» загальним об’ємом 4800,1 м3; захоронено РАВ на ПЗРВ «Буряківка»: всього 8955,9 м3, загальною активністю 1,89 х 1012 Бк, у тому числі: з них за бюджетні кошти – 4800,1 м3 (100 % плану).

За звітний період дезактивовано: автотранспорту, обладнання і спецтехніки – 138 одиниць, спецодягу – 32,5 тонни, у тому числі: з них за бюджетні кошти – 11,7 тонн.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 631,6 млн. гривень, у тому числі за загальним фондом – у сумі 334,2 млн. гривень.

Виконано великий обсяг робіт із спорудження арки НБК: здійснено три підйоми західної частини арки – у листопаді успішно завершено 3 підйом західної частини арки та виконано 1 етап зворотного переміщення східної частини у бік західної на 25 метрів. Відстань між крайніми частинами металоконструкцій двох частин арки на даній час складає 1,35 метра.

Отримано дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України на експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ).

Отримано окремий дозвіл на проведення другого етапу введення в експлуатацію («гарячі» випробування) установки для вилучення твердих РАВ всіх категорій (Лот 1) та заводу із сортування твердих РАВ всіх категорій та переробки низько– та середньоактивних короткоіснуючих твердих відходів (Лот 2) ПКПТРВ.

Завершено роботи із закриття отвору машинного залу 4 блока після події 12 лютого 2013 року – 25 грудня підписано акт готовності об'єкта до експлуатації. Просторовий блок встановлено в проектне положення.

З початку 2014 року завершено фрагментацію семи демонтованих блоків ВТ-2. В результаті отримано 1599 фрагментів, які перевезено до машзалу блока № 3 для тимчасового зберігання (всього було демонтовано 330 тонн опор та кріплень вентиляційної труби).

ДСП ЧАЕС отримало позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертизи» проекту «Остаточне закриття і консервація блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС» (ОЗіК). Пакет документів для отримання окремого дозволу на етап «Остаточне закриття та консервація блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС» знаходиться на розгляді в Держатомрегулювання.

З початку 2014 року за напрямком «Остаточна зупинка систем і устаткування» підрозділами ДСП ЧАЕС виведено з експлуатації 8 систем, 66 одиниць обладнання та 2 електричні зборки.

У машинному залі блока № 1 з початку робіт демонтовано та вивезено на дезактивацію 6003,11 тонн металу (1360,15 тонн металу за 2014 рік), 4766 тонн металу звільнено від регулюючого контролю та направлено на «чистий» склад.

З дизельної електростанції 1 черги демонтовано, дезактивовано та звільнено від регулюючого контролю 592,933 тонни вуглецевої сталі.

У частині поводження з радіоактивними відходами в 2014 році:

-      передано з об’єктів проммайданчика ДСП ЧАЕС та ОУ на захоронення на ПЗРВ «Буряківка» 4146,4 м3 ТРВ;

-      для зменшення обсягу радіоактивно забруднених вод перероблено на СВО 48924 м3 накопичених трапних вод, внаслідок чого утворилося 61 м3 РРВ (кубового залишку);

У рамках плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» змонтовано 12752 тонни металоконструкцій західної частини арки та 13272 тонни металоконструкцій східної частини арки, паралельно з виконанням робіт
з монтажу головної споруди, виконуються такі роботи:

-                доставка на майданчик та комплектація основних конструкцій західної частини арки;

-                монтаж основних металоконструкцій західної частини арки;

-                монтаж зовнішньої та внутрішньої обшивки;

-                монтаж прогонів для обшивки;

-                поставка і комплектація оцинкованих повітроводів, підготовка до монтажу і монтаж повітроводів та опор у кільцевому просторі західної та східної частин арки;

-                влаштування технологічної будівлі (ТБ) та допоміжних споруд.

Паралельно з роботами з монтажу арки виконується влаштування фундаментної плити технологічної будівлі та будівлі електротехнічних пристроїв:

-                бетон за проектом – 6542 м3, укладено 6448 (98 %);

-                арматура за проектом – 1375 тонн, виготовлено 1333 тонни (98,0 %).

 

Дебіторська заборгованість Міністерства екології та природних ресурсів України за загальним фондом станом на 01.01.2015 року становить 1 560,167 тис. гривень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2015 року становить 18 308,745 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість Міністерства екології та природних ресурсів України за спеціальним фондом станом на 01.01.2015 року становить 52 352,170 тис. гривень. Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2015 року становить 317 977,294 тис. гривень.

 

 

Начальник Відділу бухгалтерського обліку

та фінансової звітності – головний бухгалтер                                                                       С.А. Руренко

 

Перелік документів

(завантажити в форматі архiва RAR)

Back to top