Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
YT_SUNDAY, 21 YT_APRIL 2019
Інформація про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів України у 2011 році

(завантажити архів в форматі WinRAR, що містить документи "12.03.2012 фінансистам ДЦП.docx", "ІНФОРМАЦІЯ_оприлюднення.doc", "Копия форми 1489 2401010.xls", "оприлюднення.xls", "форми 1489.xls"

ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних  ресурсів України

у 2011 році

Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом у системі центральних органів  виконавчої  влади  у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних  ресурсів  (надр,  поверхневих  та підземних  вод,  внутрішніх  морських  вод і територіального моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів,  мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної  (морської) економічної зони України, відтворення та охорони  земель,  збереження, відтворення  і невиснажливого  використання  біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання  екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне  використання,  відтворення  та   охорону природних ресурсів.

Основними завданнями Міністерства екології та природних ресурсів України є:

1) формування державної політики у сферах:

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції  біологічної,  генетичної  та  радіаційної безпеки,  поводження  з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального  використання,  відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання  екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну  клімату  і адаптації  до  його змін і  виконання  у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про  охорону  навколишнього  природного  середовища, раціональне   використання,   відтворення   і   охорону  природних ресурсів,  відтворення та охорону земель,  екологічну та  у  межах своєї  компетенції  радіаційну  безпеку, охорону  та використання територій  та об'єктів  природно-заповідного  фонду,  збереження, відтворення і  невиснажливе  використання біо- та  ландшафтного різноманіття,  формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними  відходами),  небезпечними  хімічними   речовинами,

пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища при  створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО)  у  відкритій  системі,  здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і  генетичної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами,  пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення  і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної  мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного  фонду, охорони   атмосферного повітря, збереження озонового   шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату  та адаптації до його змін  і  виконання  в межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу  до неї та реалізація у межах компетенції державної політики у сфері геологічного вивчення та  раціонального використання надр.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” з урахуванням змін, внесених законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресурсів України затверджено бюджетні призначення в обсязі 3 275,8 млн. грн., у тому числі: за загальним фондом – 2 005,9 млн. грн., за спеціальним фондом – 1 269,9 млн. гривень.

У межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять дві бюджетні програми.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 “Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 101,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 69,5 млн. гривень.

Протягом року розглянуто 89 законопроектів, отримано та опрацьовано 370,5 тис. шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 467 звітів фінансово-господарської діяльності установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, видано 68 800 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів: на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення, на викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами територіальними органами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 9,3 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 6,5 млн. грн. за спеціальним фондом – 2,8 млн. гривень.

У 2011 році завершено 29 наукових розробок та досліджень, за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконано 39 наукових розробок.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 “Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 13,9 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 7,5 млн. гривень.

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у звітному періоді 2011 року за загальним та спеціальним фондами, становила 3455 осіб.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401160 “Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 86,8 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 74,4 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, в 33 установах, що відносяться до сфери управління Мінприроди площею 880,7 тис. га. На існуючих територіях природно-заповідного фонду збережено 244 види рослин і 164 види тварин, занесених до Червоної книги України.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 “Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 421,6 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 415,4 млн. гривень.

За рахунок коштів вказаної бюджетної програми забезпечено у сфері поводження з відходами та управління небезпечними хімічними речовинами:

вивезення за межі країни на знешкодження 8,1 тис. тонн непридатних до використання пестицидів, що забезпечило зменшення рівня їх невпорядкованого зберігання на 41,5 відсотка;

вивезення на знешкодження за межі країни 5,2 тис. тонн гексахлорбензолу та 2,4 тис. тонн мононітрохлорбензолу;

здійснення заходів з будівництва полігону твердих побутових відходів у м. Жовті Води, будівництва другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в Харківській області, розширення полігону твердих побутових відходів у м. Олександрівську Луганської області. У сфері збереження природно-заповідного фонду, біотичного і ландшафтного різноманіття, формування екомережі;

здійснення 19 заходів, направлених на розроблення проектів землеустрою, організації території, у т.ч. проектів лісовпорядкування, оформлення державних актів на право постійного користування землею, встановлення меж у натурі (на місцевості) установ природно-заповідного фонду;

здійснення 7 заходів, спрямованих на збереження біотичного і ландшафтного різноманіття (в тому числі на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду), формування екомережі;

здійснення 34 заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонд, будівництво, придбання, ремонт, облаштування та реконструкцію приміщень та об'єктів установ природно-заповідного фонду.

У сфері міжнародного співробітництва:

сплату внесків до бюджетів 19 міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних конвенцій та угод.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401330 “Заходи щодо очистки стічних вод в місті Одесі” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 9,2 млн. гривень.

За кошти, спрямовані із загального фонду державного бюджету, у 2011 році здійснювалися заходи із реконструкції та очистки системи водовідведення зливових та стічних вод на території мікрорайону “Пересип” Суворовського району м. Одеси.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401450 “Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 9,9 млн. гривень.

За кошти, спрямовані із загального фонду державного бюджету, у 2011 році здійснювався комплекс робіт зі створення національної системи геодезичного відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі та топографічного картографування.

Крім того, проведено комплекс робіт зі створення та оновлення топографічних карт на території 3650 кв. кілометрів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401460 “Демаркація та делімітація державного кордону” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 11,1 млн. гривень.

За кошти, спрямовані із загального фонду державного бюджету, у 2011 році здійснювалося топографо-геодезичне та картографічне забезпечення демаркації та делімітації державного кордону України.

Комплекс робіт з картографування прикордонних територій здійснювався на площі 4,9 тис. кв. км з винесенням на місцевість 192 км лінії державного кордону.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 “Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 13,4 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 7,1 млн. гривень.

Протягом року видано 876 спеціальних дозволів (ліцензій), проведено 1606 перевірок надрокористування, опрацьовано 8812 шт. вхідної кореспонденції;

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 “Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 441,8 млн. гривень.

За рахунок вказаних коштів підготовлено 4 нафтогазоносних об’єкти площею близько 78,6 кв. км. з перспективними ресурсами 22,3 млн. тонн умовного палива, отримано приріст запасів 0,5 млн. тонн нафти і конденсату, 3,2 млрд. куб. м . природного газу та отримано прирости запасів і ресурсів інших 14 видів корисних копалин. Крім приростів запасів корисних копалин, виконані роботи спрямовані на буріння артезіанських свердловин та регіональне вивчення надр.

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 “Керівництво та управління у сфері екологічного контролю” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 109,2 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 85,7 млн. гривень.

Протягом року проведено 86987 інспекційних перевірок, стягнуто штрафів на суму 15733,3 тис. грн., стягнуто коштів на суму 100814 тис. грн. за пред’явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, проведено радіологічний контроль 187609,6 тис. тонн вантажу та екологічний контроль 208105,2 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць, надано 1967 консультацій, отримано та опрацьовано 20414 шт. кореспонденції (доручень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2405020 “Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів”  Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за спеціальним фондом у сумі 3,2 млн. гривень.

За кошти, спрямовані із спеціального фонду державного бюджету, у 2011 році Державною екологічною інспекцією України здійснено 10 заходів із розроблення методик щодо вдосконалення системи інструментально-лабораторного контролю, придбано 44 прилади радіаційного контролю та 3 швидкісних катери.

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 0,6 млн. гривень.

Протягом року проведено 4 засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України, підготовлено 20 нормативно-правових актів та напрацьовано 20 рекомендацій.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 “Керівництво та управління у сфері водного господарства” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 6,9 млн. гривень.

Мета програми – забезпечення управління водними ресурсами та функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу.

У межах реалізації програми Держводагентством здійснювалась організація роботи 243 водогосподарських підприємств, установ та організацій із загальною чисельністю 32557 працівників.

Реалізація бюджетної програми здійснювалась відповідно до Водного кодексу України, Закону України від 14 січня 2000 року  № 1389 “Про меліорацію земель”, Указу Президента України від 23 червня 1998 року       № 670 “Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу”, Указу Президента України від 3 березня 2006 року № 187 „Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні”, Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 453/2011 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України», постанови Верховної Ради України від 23 лютого 2006 року № 3506-ІV „Про Рекомендації парламентських слухань „Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні”.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 0,8 млн. гривень.

Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснювалося у 131 науковій бюджетній установі, якими протягом року забезпечено виконання 27 науково-дослідних робіт.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 “Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти, спрямовані на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку слухачів у Державному інституті управління і економіки водних ресурсів, у сумі 3,3 млн. грн., у тому числі за загальним фондом - 2,2 млн. гривень.

Протягом 2011 року в інституті підвищили кваліфікацію 3100 працівників водогосподарської галузі.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 “Експлуатація державного водогосподарського комплексу” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 1599,7 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 969,9 млн. гривень, за спеціальним – 629,8 млн. гривень.

Головними завданнями з охорони і раціонального використання водних ресурсів є захист населення, продуктивних земель і народногосподарських об’єктів, шляхом здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод, ліквідації наслідків щодо мінімізації збитків від затоплення і підтоплення, а також створення сприятливих умов для соціального розвитку населених пунктів у паводконебезпечних районах.

За рахунок цих коштів у 2011 році було підготовлено до поливу зрошувані землі на площі 1,1 млн. га, забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі 2,2 млн. куб. м, здійснено водовідведення та регулювання водно-повітряного режиму на площі 2,8 млн. га, проведено моніторинг за гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 5,2 млн. га.

З метою запобігання затопленню територій перекачано насосними станціями захисних споруд каскаду дніпровських водосховищ 1136 млн. куб. м води.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407060 “Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 3,2 млн. гривень.

У 2011 році виконано комплекс заходів щодо забезпечення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем  та водойм у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, водойм у зонах впливу  атомних електростанцій, поверхневих вод у прикордонних зонах,  місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання. Також  виконувались  завдання  зі збору інформації про стан забезпечення обліку використання вод та контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів, складання щорічників водокористування та паспортів малих річок, виконання міжнародних угод щодо співробітництва на транскордонних  водних об’єктах та управління водними ресурсами.

За рахунок вказаних коштів було виготовлено 28 щорічників про стан використання водних ресурсів у розрізі басейнів основних річок України за 2010 рік; здійснено 113 607 вимірювань показників якості води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та оперативно приймались управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод.

Здійснювалась оперативна оптимізація режиму експлуатації каскаду дніпровських водосховищ при їх підготовці до пропуску повені, а також у стаціонарному режимі.

Забезпечено виконання зобов’язань України в межах реалізації  співробітництва на прикордонних водах за 7 міжурядовими двосторонніми угодами з сусідніми країнами. В рамках міжнародної співпраці організовано 47 міжнародних зустрічей з питань співробітництва на прикордонних водах.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 133,4 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – у сумі 49,7 млн. гривень.

Програма спрямована на реалізацію Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні на період до 2010 та прогноз до 2020 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України  від 3 липня 2006 року № 901, Державної цільової  програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2006 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року № 130 та Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 115.

Кінцевою метою програми є здійснення заходів для запобігання та ліквідації шкідливої дії вод, які передбачають комплексний підхід до будівництва захисних споруд, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів; зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь унаслідок повеней і паводків; створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури населених пунктів; екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до довкілля; удосконалення служби протипаводкового захисту, включаючи експлуатацію захисних гідротехнічних споруд.

За рахунок вказаних коштів було здійснено ряд протипаводкових заходів, зокрема побудовано та реконструйовано 11,7 км захисних дамб, здійснено 3,7 км берегоукріплення, розчищено 44,0 км русел річок, побудовано 24 захисні протипаводкові споруди і відповідно захищено від паводків 243 населені пункти, 51936 садиб та 205,9 тис. га сільськогосподарських угідь.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407090 “Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 20,9 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів було проведена паспортизація 6 джерел питного водопостачання.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407130 “Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію” Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 85,7 млн. гривень.

Проведені видатки менші на 3,6 млн. грн. за видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, внаслідок коливання відсоткових ставок та офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти при плануванні витрат та їх фактичному виконанні.

Дебіторська заборгованість Міністерства екології та природних ресурсів України за загальним фондом станом на 01.01.2012 року становить 180,0 тис. гривень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом
на 01.01.2012 року становить 13 930,5 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2012 року становить 23 690,4 тис. гривень. Кредиторська заборгованість
за спеціальним фондом станом на 01.01.2012 року становить 148 589,1 тис. гривень.

Інформація про використання Міністерством екології та природних ресурсів України коштів Державного бюджету України у 2011 році розміщена на web-сайті Мінприроди України: www.menr.gov.ua.

Back to top